Otwarty konkurs fotograficzny pt.”Jaki to ptak?”

wpis w: Konkursy, Newsy | 0

REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W LUBANIU

ZAPRASZA

MIESZKAŃCÓW POWIATU LUBAŃSKIEGO DO UDZIAŁU

                 W OTWARTYM  KONKURSIE  FOTOGRAFICZNYM                

pt. „Jaki to ptak?”

REGULAMIN  KONKURSU

CELE KONKURSU:

 • Promocja obiektów przyrody ożywionej, miejsc wartościowych przyrodniczo na terenie powiatu lubańskiego, ze szczególnym uwzględnieniem występujących gatunków ptaków  osiadłych i sezonowych.
 • Wzmacnianie poczucia wspólnoty oraz tworzenie sprzyjającej atmosfery dla ochrony środowiska, przyrodniczego bioregionu.
 • Zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej ptaków.
 • Wyrabianie poczucia wrażliwości i estetyki fotograficznej.
 • Kształcenie umiejętności obserwacji i fotografowania przyrody, nawiązanie bezpośredniego kontaktu z przyrodą.
 • Rozwijanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych umiejętności obserwacji przyrody oraz jej dokumentowania.
 • Promocja osób uzdolnionych.

FORMA:

 • fotografia z opisem.

KATEGORIE TEMATYCZNE:

Wszystkie ptaki, które spotkać możemy na terenie powiatu lubańskiego.

Na zdjęciu powinien być ptak lub ptaki w swoim naturalnym środowisku.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

w konkursie mogą wziąć udział:

– indywidualni uczestnicy młodzieżowi /wiek 9-13 lat,

– indywidualni uczestnicy młodzieżowi /wiek 13-18 lat,

– indywidualni uczestnicy dorośli.

W konkursie oceniane będą wyłącznie fotografie spełniające następujące kryteria:

 • fotografie powinny ukazywać ptaki w środowisku naturalnym, ważne jest niebanalne spojrzenie,
 • fotografie powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi. Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo),
 • fotografii nie należy ozdabiać dodatkowymi ramkami lub innymi elementami dekoracyjnymi,
 • fotografie nie mogą być poddawane obróbce komputerowej (kolaże, fotomontaże itp.),
 • nie można prezentować kserokopii, fotografii skanowanych, ściąganych z Internetu, rysunków odręcznych, zdjęć z datownikiem, widokówek,
 • zdjęcia nie mogą być na dodatkowym tle, z dodatkowymi ozdobami ramkami, rysunkami i innymi elementami zdobniczymi,
 • fotografie należy dostarczyć na płycie CD w najwyższej, oryginalnej rozdzielczości bez jakichkolwiek obróbek w programach graficznych.  
 • Płyta CD zwierająca elektroniczny zapis zdjęcia (format  jpg), powinna być zaopatrzona w metryczkę z następującymi danymi:

– nazwę konkursu,

– imię i nazwisko autora, w jakiej kategorii wiekowej startuję,

– numer kontaktowy, miejscowość z jakiej pochodzi,

– adres e-mail,

– miejsce i datę wykonania zdjęcia oraz nazwę gatunkową ptaka bądź ptaków znajdujących   

  się na zdjęciu.

 • Każdy uczestnik może zgłosić cztery fotografie.
 • Prace należy dostarczyć lub przesłać do siedziby Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej, Rynek-Ratusz, 59-800 Lubań, tel. 75 722 68 35 (od 8.00 do 15.30) do dnia 27 października 2023 roku.
 • Prace należy złożyć z dołączonym formularzem rejestracyjnym, który stanowi Załącznik nr 1.
 • Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów zdjęcia pochodzących z różnych plików.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac  niezgodnych z tematem i innymi wymogami regulaminu.

9.  Każdy uczestnik Konkursu składając fotografię zgodnie z treścią ust. 5 wyżej, udziela niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do korzystania z fotografii na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych dla celów przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz w zakresie wynikającym z treści niniejszego regulaminu.

 1. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.
 2. Organizatorzy nie biorą prawnej odpowiedzialności za złożone prace oraz zastrzegają sobie prawo natychmiastowej dyskwalifikacji fotografii w przypadku podejrzenia naruszenia Regulaminu.

OCENA:

Oceny i wyboru prac dokona specjalnie w tym celu powołana komisja konkursowa. Po przeprowadzeniu obrad zostanie sporządzony protokół, przez powołaną Komisję.

FINAŁ KONKURSU:

 • Uczestnicy otrzymają zawiadomienia na podany przez siebie adres e-mail lub telefonicznie o terminie wręczenia nagród. Nagrody zostaną wręczone na specjalnie zorganizowanym spotkaniu w siedzibie RCEE.
 • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej RCEE, www.rceeluban.pl.
 • Zdjęcia posłużą, jako formy graficzne organizowanych kampanii edukacyjnych bądź wydawnictw.

NAGRODY:

 • Przewidziane są tylko nagrody indywidualne w postaci książek lub kart prezentowych za   zdobyte I, II i III miejsce w trzech kategoriach wiekowych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 2. Organizatorzy nie roszczą sobie przeniesienia praw autorskich ani majątkowych do nadesłanych prac, pozostają one własnością intelektualną autorów.
 3. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, w tym celu powinni skontaktować się oni z Organizatorem, który jest administratorem danych. Podanie danych (które w przypadku braku wyrażenia w/w zgód, będą przetwarzane w celu wykonania w/w obowiązków związanych z Konkursem oraz rozpatrywania reklamacji Uczestników Konkursu) jest dobrowolne, lecz niezbędne dla wzięcia udziału w Konkursie.
 4. Interpretacja zasad niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatorów.

                Zapraszamy do udziału