Konkurs fotograficzny dla mieszkańców powiatu lubańskiego pt. „Lubań – przyroda i historia w czterech porach roku”.

wpis w: Konkursy, Newsy | 0

REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

oddział MiPBP w Lubaniu

zaprasza

mieszkańców powiatu lubańskiego do udziału w otwartym konkursie fotograficznym

 pt. „ Lubań – przyroda i historia w czterech porach roku ”

 Edycja I

 ZIMA – WIOSNA

REGULAMIN  KONKURSU

CELE KONKURSU:

  • Promocja przyrody miasta Lubania ze względu na walory przyrodnicze, ekologiczne, krajobrazowe i historyczne.
  • Poznanie historii miasta.
  • Wyrabianie poczucia wrażliwości i estetyki fotograficznej.
  • Kształcenie umiejętności obserwacji przyrodniczych i klimatycznych.
  • Kształcenie zmysłu obserwacji środowiska przyrodniczego i kulturowego.

FORMA:

  • fotografia zapisana na płycie CD z opisem.

KATEGORIE TEMATYCZNE:

Zabytki miasta Lubań z elementami przyrodniczymi lub zabytki miasta w czasie ciekawych, wyjątkowych  zjawisk meteorologicznych.

Zachęcamy do robienia zdjęć lub skorzystania z prywatnych archiwów. W tej edycji konkursu oczekujemy zdjęć zimowych i wiosennych.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

  1. Wyznaczono 2 kategorie wiekowe:

      I kategoria wiekowa: 13 – 18 lat

     II kategoria wiekowa:  powyżej 18

2. W konkursie oceniane będą wyłącznie fotografie spełniające następujące kryteria:

  • fotografie powinny ukazywać zabytki miasta oraz walory przyrodnicze w określonej porze roku lub zabytki miasta w czasie ciekawych zjawisk meteorologicznych. Ważne jest niebanalne spojrzenie na środowisko przyrodnicze miasta,
  • fotografie powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi. Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo),
  • fotografii nie należy ozdabiać dodatkowymi ramkami lub innymi elementami dekoracyjnymi,
  • fotografie nie mogą być poddawane obróbce komputerowej (kolaże, fotomontaże itp.),
  • nie można prezentować kserokopii, fotografii skanowanych, ściąganych z Internetu, rysunków odręcznych, zdjęć z datownikiem, widokówek,
  • zdjęcia nie mogą być na dodatkowym tle, z rysunkami i innymi elementami zdobniczymi,
  • fotografie należy dostarczyć na płycie CD w najwyższej, oryginalnej rozdzielczości bez jakichkolwiek obróbek w programach graficznych.

3.Płyta CD zwierająca elektroniczny zapis zdjęcia (format jpg), powinna być zaopatrzona w metryczkę z następującymi danymi:

– nazwa konkursu,

– imię i nazwisko autora, w jakiej kategorii wiekowej startuję,

– numer kontaktowy, miejscowość z jakiej pochodzi autor,

– adres e-mail,

– miejsce i datę wykonania zdjęcia.

4.Każdy uczestnik może zgłosić cztery fotografie. Prace należy dostarczyć lub przesłać do siedziby Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej, Rynek-Ratusz, 59-800 Lubań, tel. 75 722 68 35 (od 8.00 do 15.30) do dnia 30 maja 2022 roku.

Prace należy złożyć z dołączonym formularzem rejestracyjnym, który stanowi Załącznik nr 1.

5. Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów zdjęcia pochodzących z różnych plików.

6.Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac  niezgodnych z tematem i innymi wymogami regulaminu.

7.  Każdy uczestnik Konkursu składając fotografię zgodnie z treścią ust. 4 wyżej, udziela niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do korzystania z fotografii na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych dla celów przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz w zakresie wynikającym z treści niniejszego regulaminu.

8.Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.

9.Organizatorzy nie biorą prawnej odpowiedzialności za złożone prace oraz zastrzegają sobie prawo natychmiastowej dyskwalifikacji fotografii w przypadku podejrzenia naruszenia Regulaminu.

OCENA:

Oceny i wyboru prac dokona specjalnie w tym celu powołana komisja konkursowa. Po przeprowadzeniu obrad zostanie sporządzony protokół, przez powołaną Komisję.

NAGRODY:

  • Przewiduje się nagrody za zdobyte I, II, III, miejsce w dwóch kategoriach wiekowych.
  • Nagrodą za pierwsze miejsca jest książka pt. „Tajemnice Kamienne Góry. Przyroda i  historia”.
  • Informację o wynikach konkursu uczestnicy otrzymają na podany przez siebie adres e-mail. Nagrody zostaną wręczone na specjalnie zorganizowanym spotkaniu w siedzibie RCEE.
  • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej RCEE, www.rceeluban.pl.
  • Najlepsze zdjęcia zostaną wykorzystane przy projektowaniu kalendarza ekologicznego na rok 2023, autorzy wykorzystanych zdjęć otrzymają po egzemplarzu kalendarza.
  • Zdjęcia posłużą, jako formy graficzne organizowanych kampanii edukacyjnych bądź wydawnictw.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

  1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.
  • Organizatorzy nie roszczą sobie przeniesienia praw autorskich ani majątkowych do nadesłanych prac, pozostają one własnością intelektualną autorów.
  • Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, w tym celu powinni skontaktować się oni z Organizatorem, który jest administratorem danych. Podanie danych (które w przypadku braku wyrażenia w/w zgód, będą przetwarzane w celu wykonania w/w obowiązków związanych z Konkursem oraz rozpatrywania reklamacji Uczestników Konkursu) jest dobrowolne, lecz niezbędne dla wzięcia udziału w Konkursie.
  •  Interpretacja zasad niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatorów.

                 Zapraszamy do udziału