Konkurs wiedzy przyrodniczej pt. „Pszczoły pszczolinki, trzmiele i inne owady zapylające”

wpis w: Bez kategorii | 0

REGIONALNE  CENTRUM  EDUKACJI  EKOLOGICZNEJ  W  LUBANIU

zapraszają uczniów w powiecie lubańskim do udziału

W KONKURSIE WIEDZY PRZYRODNICZEJ

„Pszczoły, pszczolinki, trzmiele i inne owady zapylające”

Edycja VI 2020  

REGULAMIN KONKURSU

Konkurs odbywa się w ramach programu „Gmina przyjazna pszczołom” i jest przeznaczony dla wszystkich typów szkół funkcjonujących na terenie miasta Lubań i powiatu lubańskiego.

I CELE KONKURSU:

 • poszerzanie wiedzy o owadach występujących na obszarze powiatu lubańskiego,
 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego,
 • kształtowanie pożądanych postaw proekologicznych uczniów,
 • wyrabianie nawyków prawidłowego zachowania się w stosunku do owadów występujących w różnych środowiskach, objętych ochroną oraz owadów zapylających,
 • rozumienie znaczenia i roli owadów zapylających,
 • rozumienie roli człowieka w zachowaniu różnorodności biologicznej na Ziemi,
 • promocja uczniów, nauczycieli i placówek oświatowych.

II TERMINY:

 • termin zgłoszenia uczestnictwa do 13 listopada 2020 r., na załączonej karcie należy przekazać do siedziby RCEE,
 • termin konkursu 27 listopada 2020 r., godz. 10.00.

III MIEJSCE:

 • sala konferencyjna Łużyckiego Centrum Rozwoju w Lubaniu.

IV. FORMA PRACY:

 • każda szkoła uczestnicząca w konkursie wystawia trzyosobową reprezentację  w czterech kategoriach:

– I kategoria Szkoły Podstawowe kl. I – III,

– II kategoria Szkoły Podstawowe kl. IV – VI,

– III kategoria Szkoły Podstawowe kl. VII – VIII

– IV kategoria Szkoły Ponadpodstawowe kl. I – III

V FORMA KONKURSU:

 • konkurs składać się będzie z dwóch części:
I   – zadań teoretycznych,
II  – zadań praktycznych.

VI OCENA:

 • na ocenę każdej drużyny składać się będą punkty zdobyte za zadania teoretyczne i zadania praktyczne.

VII NAGRODY:

 • Po sprawdzeniu prac konkursowych drużyna otrzyma dyplom zdobytego miejsca. Przewiduje się miejsca I, II, III w czterech kategoriach wiekowych, oraz dopuszcza się przyznanie wyróżnień oraz nagrody ex aequo.
 • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w formie protokołu, który zostanie przekazany, e-mailem, faxem. Protokół zostanie zamieszczony również na stronie internetowej www.rceeluban.pl.
 • Po odbiór nagród zapraszani będą opiekunowie poszczególnych drużyn. Jako nagrody przewidziano karty prezentowe Empiku do zrealizowania w sklepie stacjonarnym oraz internetowym.

VIII ZAKRES WIEDZY: 

 • Znaczenie zapylania. Owady zapylające, różnorodność owadów zapylających. Zagrożenie i ochrona owadów zapylających. Rola człowieka w świecie owadów zapylających. Znajomość i rozpoznawanie owadów zapylających na obszarze powiatu lubańskiego.

IX ŹRÓDŁA:

 • Książki: Atlas pszczelarstwa, Skarby przyrody – Ziemi lubańskiej, Doliną rzeki Kwisy, Z biegiem Kwisy – przyroda i człowiek, Gmina przyjazna pszczołom – poradnik (do uzyskania w RCEE). Wiadomości zawarte na tablicach ścieżki przyrodniczej „Pszczoły” w parku przy ul. Staszica lub do wglądu w RCEE.
 • Dziennik Ustaw RP z dnia 7 października 2014 poz.1348 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt załącznik nr 1.
 • Informacje zawarte w ogólnodostępnych źródłach: książkach, atlasach, czasopismach dostępnych w Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu, w Internecie, bibliotekach.

X UWAGI KOŃCOWE:

 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie.
 • Forma organizacyjna przebiegu konkursu będzie uzależniona od ilości zgłoszeń i drużyn.
 • Przystąpienie do konkursu oznacza, że uczestnik konkursu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez organizatora (RCEE) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia niniejszego konkursu i w celach z nim związanych.
 • Przystąpienie do konkursu oznacza, że uczestnik konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez RCEE wizerunku uczestnika konkursu w celu promowania działalności RCEE na stronie www.rceeluban.pl. Zdjęcia wykonane przez RCEE nie będą służyć celom komercyjnym.

XI PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA KONKURSU

1.Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88) informujemy, że administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach konkursu jest organizator konkursu – Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. M. Konopnickiej w Lubaniu oddział Regionalne Centrum Edukacji Ekologiczne. Administrator oświadcza, że powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: ido@miastoluban.pl

2.Uczestnicy konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię i nazwisko, adres e-mail, szkoła – placówka) przez Organizatorów Konkursu wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu. Uczestnicy konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne i że każdemu uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 3.Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora danych osobowych związanych z realizacją konkursu.

4.Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu.

 5.Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane przez okres 3 lat od dnia zakończenia konkursu, chyba, że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np.: z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, obowiązki fiskalne.

6.Uczestnikom konkursu przysługuje prawo do żądania od Administratora danych dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

7.Uczestnikom konkursu w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.Podanie danych osobowych przez uczestników konkursu jest wymagane dla realizacji Konkursu.

9.W oparciu o dane osobowe uczestników konkursu Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.