Konkurs wiedzy o bioregionie pt. „W krainie łużyckich wulkanów”

wpis w: Bez kategorii, Konkursy, Newsy | 0

MiPBP oddział Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu zaprasza do udziału w powiatowym konkursie wiedzy o bioregionie

     pt. „ W krainie łużyckich wulkanów”

Edycja XIX

REGULAMIN KONKURSU

Sponsorzy konkursu:

Urząd Miasta Luban

Starostwo Powiatowe w Lubaniu

I CELE KONKURSU

1.Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i skłanianie do samodzielnego poznawania świata przyrody.

2.Poszerzanie wiedzy o reliktach wulkanizmu trzeciorzędowego na Pogórzu Izerskim.

3.Odnoszenie wiedzy do praktyki – orientacja w różnorodności przyrodniczej regionu jej ochronie.

4.Umiejętne wykorzystanie różnorodnych form i metod edukacji ekologicznej.

5. Kształtowanie postawy współdziałania w grupie i zdrowej rywalizacji.

II WARUNKI UCZESTNICTWA

1.Każda szkoła uczestnicząca w konkursie wystawia trzyosobową reprezentację z poszczególnych kategorii.

2. Konkurs odbędzie się w 3 kategoriach wiekowych: klas IV – VI, VII – VIII i klas I – III ze szkół ponadpodstawowych.

III TERMINY I MIEJSCE

1.Szkoły zgłaszają drużyny do dnia 16.10.2020 r. osobiście do siedziby Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu Rynek – Ratusz w godz. 8.00 – 16.00 od wtorku do piątku, w poniedziałek od 8.00 – 15.00 lub wysyłając fax. na nr 75 722 68 35 lub e-mail: ekoluban@interia.pl.

2.Konkurs odbędzie się dnia 29.10.2020 (czwartek) r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Łużyckiego Centrum Rozwoju w Lubaniu w Rynku-Sukiennicach.

IV ZAKRES OCENIANEJ WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI

Co to są wulkany, jak powstają? Erupcje, produkty wulkaniczne. Wulkanizm w historii geologicznej Sudetów i Pogórza Izerskiego. Formy ochrony przyrody na naszym terenie związane z pozostałościami wulkanizmu. Rośliny związane ze skałami wulkanicznymi w tym gatunki chronione. Wulkanizm w historii geologicznej Łużyc. Formy ochrony przyrody na terenie Polskich Łużyc Górnych związane z pozostałościami wulkanizmu. Wykorzystanie skał i produktów wulkanicznych. 

V NAGRODY

1.Przewiduje się miejsca I, II, III w trzech kategoriach wiekowych oraz dopuszcza się przyznanie nagrody ex aequo oraz wyróżnienia.

2.Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w formie protokołu, który zostanie przekazany do szkoły pocztą, e-mailem lub faxem,

3.Nagrody dla najlepszych zostaną wręczone na specjalnie zorganizowanej uroczystości; jako nagrody przewidziano karty prezentowe Empiku do zrealizowania w sklepie stacjonarnym lub internetowym.

4.Lista laureatów zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.rceeluban.pl

VI ŹRÓDŁA:

Bena W., Paczos A., „Doliną rzeki Kwisy”,

Bena W., „Dzieje Puszczy Zgorzelecko – Osiecznickiej”,

Bena W. „Tropami przyrody i historii”,

Bena W. „Przyroda powiatu zgorzeleckiego”,

Bena W. „Polskie Górne Łużyce”,

Bernacki T. „Park na Kamiennej Górze w Lubaniu”,

Loritz-Dobrowolska J. „Gmina Sulików” – informator przyrodniczy,

Loritz-Dobrowolska J. „Ochrona przyrody w powiecie zgorzeleckim”,

Myśliwiec B., Wojciechowski K. , „Szlakiem Wygasłych Wulkanów”,

Pyłka – Gutowska E., „Ekologia z ochroną środowiska” – podręcznik,

Staffa i inni M. “Słownik geografii turystycznej Sudetów. Pogórze Izerskie” tom I i II,

Szweykowscy A. i J.„Słownik botaniczny”,

Trakt Małych Wulkanów – mapa z opisem,

Wierzbicka A., „Relikty wulkanizmu i kopalnictwo bazaltu na Ziemi Lubańskiej”,

Wierzbicka A., „Skarby przyrody Ziemi Lubańskiej”,

Wierzbicka A. „Lubański szlak wulkaniczny”,

W dorzeczu rzeki Kwisy – informator ZG „Kwisa”.

Zachęcamy do studiowania dostępnych map, ulotek, widokówek oraz korzystania z Internetu (stron miast: Lubań; stron powiatów: lubańskiego, zgorzeleckiego a także strony RCEE www.rceeluban.pl).

VII UWAGI KOŃCOWE

1.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie,

2.Forma organizacyjna przebiegu konkursu będzie uzależniona od ilości zgłoszeń i liczby drużyn,

3.Przystąpienie do konkursu oznacza, że uczestnik konkursu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez organizatora (RCEE) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia niniejszego konkursu i w celach z nim związanych,

4.Przystąpienie do konkursu oznacza, że uczestnik konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez RCEE wizerunku uczestnika konkursu w celu promowania działalności RCEE na stronie www.rceeluban.pl. Zdjęcia wykonane przez RCEE nie będą służyć celom komercyjnym.

 VIII PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA KONKURSU

1.Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88) informujemy, że administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach konkursu jest organizator konkursu – Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. M. Konopnickiej w Lubaniu oddział Regionalne Centrum Edukacji Ekologiczne. Administrator oświadcza, że powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: ido@miastoluban.pl

2.Uczestnicy konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię i nazwisko, adres e-mail, szkoła – placówka) przez Organizatorów Konkursu wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu. Uczestnicy konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne i że każdemu uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 3.Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora danych osobowych związanych z realizacją konkursu.

4.Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu.

 5.Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane przez okres 3 lat od dnia zakończenia konkursu, chyba, że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np.: z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, obowiązki fiskalne.

6.Uczestnikom konkursu przysługuje prawo do żądania od Administratora danych dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

7.Uczestnikom konkursu w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.Podanie danych osobowych przez uczestników konkursu jest wymagane dla realizacji Konkursu.

9.W oparciu o dane osobowe uczestników konkursu Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.