Konkurs wiedzy o bioregionie pt. „Doliną rzeki Kwisy – przyroda, dziwne opowieści i legendy.

wpis w: Bez kategorii, Konkursy, Newsy | 0

MiPBP oddział Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu zaprasza do udziału w powiatowym konkursie wiedzy o bioregionie

pt. “DOLINĄ RZEKI KWISY – przyroda, dziwne opowieści i legendy.

Edycja XX

dla uczniów klas IV – VI; VII – VIII szkół podstawowych

oraz klas I-III szkół ponadpodstawowych

REGULAMIN

  I CELE KONKURSU:

 • poznanie i poszerzanie wiadomości na temat walorów przyrodniczych i turystycznych obszarów rzeki Kwisy i jej dorzecza,
 • rozwijanie zainteresowań i pogłębianie wiedzy o bioregionie,
 • kształcenie umiejętności wykorzystywania aktywnych metod edukacji ekologicznej,
 • poszukiwanie, porządkowanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł. Rozwijanie osobistych zainteresowań.
 • propagowanie wiedzy oraz zainteresowanie tematyką związaną z szeroko pojętym bioregionem,
 • wzmacnianie poczucia wspólnoty oraz tworzenie atmosfery współpracy i zdrowej konkurencji.

II MIEJSCE:

Sala konferencyjna Łużyckiego Centrum Rozwoju w Lubaniu, Rynek-Sukiennice.

III TERMINY:

Termin zgłoszenia uczestnictwa do 6 listopada 2020 r. na karcie zgłoszenia,

termin konkursu 19 listopada (czwartek) 2020 r. godz. 10:00.

IV WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • każda szkoła uczestnicząca w konkursie wystawia dwuosobową reprezentację z poszczególnych kategorii
 • konkurs odbędzie się w 3 kategoriach wiekowych: klasy IV – VI, VII – VIII szkół podstawowych oraz klas I-III szkół ponadpodstawowych,
 • uczestnicy drużyny zaopatrzeni są w długopisy, ołówki, gumki.

V FORMA KONKURSU:

 • zadania konkursowe będą w formie:

1) testu opartego na informacjach znajdujących się w ALBUMIE-MONOGRAFII “Dolina rzeki Kwisy”, który powinien być w każdej szkole i bibliotekach gminnych miejskich i wiejskich leżących na terenie gmin położonych w dolinie i dorzeczu rzeki Kwisy, urzędach gmin miejskich i wiejskich, Bibliotece Pedagogicznej w Lubaniu oraz Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu i na stronach: kwisa.pl, www.kwisa.luban.pl, www.rowery.kwisa.pl, na stronach poszczególnych gmin.

2) zadań praktycznych

Literatura dodatkowa: „Z biegiem Kwisy. Przyroda i człowiek”- nowa monografia, „Wędrówki po dolinie rzeki Kwisy” przewodnik turystyczny, „W dorzeczu rzeki Kwisy” – folder „Z biegiem rzeki Kwisy” – folder, ”Wędrówki po dolinie rzeki Kwisy” – folder, Związek Gmin „Kwisa” turystyczna mapa rowerowa.

VI ZAKRES WIEDZY:

 • położenie geograficzne, przebieg rzeki, źródła, dopływy, występujące formy ochrony przyrody, chroniona fauna, flora i przyroda nieożywiona, słynne miejsca, obiekty, elementy krajobrazu oraz związane z nimi opowieści i legendy.

VII OCENA:

 • na ocenę każdej drużyny składać się będą punkty zdobyte za zadania teoretyczne i zadania praktyczne,
 • prace konkursowe zostaną sprawdzone przez powołaną komisję konkursową.

VIII NAGRODY:

 • po sprawdzeniu prac konkursowych drużyna otrzyma dyplom zdobytego miejsca; przewiduje się miejsca I, II, III we wszystkich kategoriach wiekowych oraz dopuszcza się przyznanie nagrody ex aequo oraz wyróżnienia,
 • wyniki konkursu zostaną ogłoszone w formie protokołu, który zostanie przekazany pocztą, e-mailem lub faxem do szkoły,
 • nagrody dla najlepszych zostaną wręczone na specjalnie zorganizowanej uroczystości; jako nagrody przewidziano karty prezentowe Empiku do zrealizowania w sklepie stacjonarnym oraz internetowym.

Lista laureatów zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.rceeluban.pl

IX UWAGI KOŃCOWE:

 • organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie,
 • forma organizacyjna przebiegu konkursu będzie uzależniona od ilości zgłoszeń i liczby drużyn,
 • przystąpienie do konkursu oznacza, że uczestnik konkursu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez organizatora (RCEE) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia niniejszego konkursu i w celach z nim związanych,
 • przystąpienie do konkursu oznacza, że uczestnik konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez RCEE wizerunku uczestnika konkursu w celu promowania działalności RCEE na stronie www.rceeluban.pl. Zdjęcia wykonane przez RCEE nie będą służyć celom komercyjnym.

 X PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA KONKURSU

1.Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88) informujemy, że administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach konkursu jest organizator konkursu – Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. M. Konopnickiej w Lubaniu oddział Regionalne Centrum Edukacji Ekologiczne. Administrator oświadcza, że powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: ido@miastoluban.pl

2.Uczestnicy konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię i nazwisko, adres e-mail, szkoła – placówka) przez Organizatorów Konkursu wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu. Uczestnicy konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne i że każdemu uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 3.Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora danych osobowych związanych z realizacją konkursu.

4.Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu.

 5.Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane przez okres 3 lat od dnia zakończenia konkursu, chyba, że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np.: z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, obowiązki fiskalne.

6.Uczestnikom konkursu przysługuje prawo do żądania od Administratora danych dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

7.Uczestnikom konkursu w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.Podanie danych osobowych przez uczestników konkursu jest wymagane dla realizacji Konkursu.

9.W oparciu o dane osobowe uczestników konkursu Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.